Quân đội không phải là công cụ của Đảng - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Quân đội không phải là công cụ của Đảng


Hình châm biếm Đảng Trưởng Mao nói “Quyền lực chính trị lớn lên từ họng súng/Political power grows out of the barrel of a gun”.

Mời xem Video: Hotgirl Xứ Thanh - Trịnh Văn Chiến


Một đảng chính trị độc tôn lãnh đạo xã hội, độc tài đảng trị quản lý nhà nước, độc quyền chỉ huy quân đội để phục vụ cho những lợi ích của đảng thay vì phục vụ quyền lợi của quốc gia. Một quân đội như thế chỉ là công cụ của một đảng chính trị dùng để bảo vệ sự tồn tại của đảng, dĩ nhiên nó có những nhược điểm bẩm sinh di truyền từ những căn bệnh của cái đảng chính trị đã tạo ra nó. Quả thật đảng chính trị độc tài cầm quyền có mắc bệnh gì, thì cái quân đội của nó bị mắc lây bệnh đó, thí dụ cụ thể như là cái đảng cầm quyền đã đang bị mắc bệnh tham nhũng, thì cái quân đội của nó cũng bị mắc bệnh tham nhũng trong quân đội.

Hai đảng Tàu Cộng/Việt Cộng (TC/VC) đã đang chỉ huy hai quân đội Hoa Lục và Việt Nam; mặc dù có mang danh hiệu là Quân Đội Nhân Dân nhưng cả hai quân đội này lại không thực sự được lãnh đạo bởi người dân Hoa Lục/Việt Nam thể hiện trực tiếp qua một chính phủ dân sự và được dân cử chân chính, mà ngược lại cả hai quân đội này đều bị trực tiếp chỉ huy của hai đảng TC/VC nhằm phục vụ những mục tiêu chính trị của đảng. Một nhóm từ có tính chất “thuật ngữ tuyên giáo cộng sản” là “Hồng nhiều hơn Chuyên” nói rõ ý nghĩa tính cách ý thức hệ cộng sản phải được chú trọng nhiều hơn tính cách chuyên môn, vì vậy cả hai quân đội Hoa Lục/ Việt Nam chắc chắn bị chi phối nặng nề làm mất khả năng chiến đấu chuyên môn của quân đội. Cả hai quân đội Hoa Lục/Việt Nam đã đang phục vụ cho những mục tiêu chính trị của hai đảng TC/VC thay vì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược quan trọng của những quân đội phát triển chuyên nghiệp.

Những tệ nạn của một đảng chính trị độc tôn, độc tài cũng được di truyền sang cái quân đội của nó. Cả hai đảng TC/VC phải dung dưỡng hai quân đội Hoa Lục/Việt Nam để bọn chúng trung thành bảo vệ đảng, thì cả hai quân đội này cũng đã biết đòi hỏi phải được hưởng thụ những đặc quyền, đặc lợi như của hai đảng TC/VC được hưởng thụ mà không có ai kiểm soát vì cả hai bọn chúng đã tự đặt mình ở bên trên hiến pháp, ở ngoài tầm chế tài của luật pháp quốc gia. Căn bệnh tham nhũng có hệ thống đã xảy ra ở trong hai đảng TC/VC cũng như sự lạm dụng hối mại quyền thế để mua quan bán chức trong quân đội Hoa Lục/Việt Nam đã phát sinh từ những đặc quyền, đặc lợi của những đảng viên cầm quyền lan truyền từ trên cấp cao xuống tới cấp thấp trong guồng máy tổ chức đảng và quân đội.

Nhóm từ “ở ngoài tầm chế tài của luật pháp quốc gia” diễn tả tình trạng tội phạm hình sự các loại chưa được xét xử thích đáng trong những điều kiện ắt-có-và-đủ của hiến pháp. Đối với hai đảng TC/VC thì rõ ràng đã đang làm theo đúng lời dạy của Đảng Trưởng Mao là “Quyền lực chính trị lớn lên từ họng súng/Political power grows out of the barrel of a gun”. Đảng Trưởng Mao đã nhấn mạnh sự quan trọng cần thiết cho hai đảng TC/VC là đảng phải luôn luôn kiểm soát các lực lượng vũ trang ở trong nước, và Đảng Trưởng VC Nguyễn Phú Trọng cũng đã một lần nữa xác nhận điều này hoàn toàn đúng ở Việt Nam là “đảng VC lãnh đạo quân đội VN” để chống lại “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”, và “tự chuyển hoá” trong quân đội VN. Đảng Trưởng VC Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng đảng VC phải tiếp tục “sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội”.

Trong bài viết này không nói tới tính cách ý thức hệ của một đảng chư hầu Việt Cộng lệ thuộc vào một đảng mẫu quốc Tàu Cộng, và tính cách đàn em của quân đội VN dưới sức ép của một quân đội Hoa Lục đàn anh, vì đảng Tàu Cộng đã đang khống chế hoàn toàn đảng Việt Cộng nên cũng gián tiếp lãnh đạo quân đội VN; người ta chỉ muốn nói tới tính cách “quân đội cộng sản đã đang bị chính trị cộng sản chỉ huy, chi phối hoàn toàn nên không thể làm hết nhiệm vụ chiến thuật, chiến lược để chiến đấu có hiệu quả cao bảo vệ đất nước khi có chiến tranh ngoại xâm”

Một chiến thắng quân sự không thể nào là một trò lường gạt bằng tuyên truyền bịp bợm, cho nên người ta đã nhận ra những yếu điểm của cả hai quân đội Hoa Luc/ VN do cả hai đảng TC/VC chỉ huy. Một trong những yếu điểm rõ ràng nghiêm trọng cần phải nói ngay ra đây là “cả hai quân đội Hoa Lục/VN là quân đội vì tiền, phải làm ra tiền!”. Hãy nói cho chính xác cụ thể dễ hiểu là cả hai quân đội Hoa Lục/VN đã đang được hai đảng TC/VC lãnh đạo như những tập đoàn kinh tế-tài chính quốc doanh và ngân hàng nhà nước Hoa Lục/VN là tất cả bọn chúng đã đang vì tiền phải làm ra tiền để nhanh chóng làm giàu, cho nên cả hai đảng TC/VC đã giao khoán cho các đảng viên cao cấp trong quân đội những phương tiện và tài sản quốc gia để cho họ “làm kinh tế” với một kết quả chắc chắn rằng họ phải trung thành với đảng, bảo vệ đảng, và dĩ nhiên là những cá nhân đảng viên TC/VC phụ trách công tác chỉ huy quân đội kiểu này có cơ hội càng lúc càng tăng cường quyền lực đảng trong quân đội và càng lúc càng giàu thêm do tham nhũng hối mại quyền thế đảng lãnh đạo quân đội.

Khi so sánh với những quân đội chuyên nghiệp của Mỹ và đồng minh thì người ta có thể nói rằng Quân Đội Mỹ và đồng minh là những Quân Đội Không-Vụ-Lợi/the Non-Profit Army, trong khi cả hai quân đội TC/VC là những Quân Đội Có-Vụ-Lợi/the For-Profit Army.

Với cái tâm lý độc tôn, độc đảng, độc tài, và độc quyền làm ra hiến pháp Hoa Lục/VN nên đảng viên TC/VC luôn có thái độ ngang ngược đứng trên hiến pháp, và đứng ngoài luật pháp quốc gia. Vì thiếu sự giám sát chân thực của người dân Hoa Lục/VN và cả hai đảng TC/VC đã đang không tôn trọng tính chất minh bạch trong chính phủ và quân đội nên tham nhũng có hệ thống gốc rễ từ cấp trên xuống cấp dưới, nhất là trong bộ phận quản trị quân số và tiếp liệu, tiếp vận của quân đội Hoa Lục/VN đã xảy ra “hiện tượng lính ma” và “quân trang quân dụng bị bốc hơi” biến dạng trong không gian.

Một đảng chính trị đang cầm quyền kết hợp với cái quân đội của nó, cả hai đều không tôn trọng tính chất minh bạch trong các giao dịch khi làm kinh tế với các loại ưu tiên đặc quyền của đảng, thì họ dễ dàng thao túng tham nhũng, hối mại quyền thế và thâm lạm ngân sách tới mức cao nhất. Tệ nạn hối mại quyền thế, mua quan bán chức đã từng xảy ra trong cả hai quân đội Hoa Lục/VN khi trong một ngày mà Đảng Trưởng TC Giang Trạch Dân đã thăng cấp tướng cho 152 sĩ quan quân đội Hoa Lục. Còn quân đội VN nếu không thăng cấp tướng thì các sĩ quan VN sẽ “tâm tư!”

Cả hai quân đội Hoa Lục/VN đã chiếm kỷ lục vô địch khi có con số sĩ quan được thăng cấp đại tướng, trung tướng, và thiếu tướng nhiều nhất so với những quân đội của nước khác trên thế giới. Cũng còn có một điều quan trọng hơn nữa là sự tranh giành quyền hành trong nội bộ lãnh đạo đảng càng khiến cho người đảng trưởng đảng TC/VC phải biết chọn lựa thăng cấp tướng cho số sĩ quan đàn em thân tín của mình vào những vị trí chỉ huy các đơn vị trọng yếu trong quân đội. Như thế rõ ràng là các vị tướng chỉ huy trong quân đội Hoa Lục/VN đã được bổ nhiệm không căn cứ trên tài năng và kiến thức quân sự chuyên môn mà chỉ được xem xét lòng trung thành với đảng TC/VC và họ bắt buộc phải cùng bè phái với lãnh đạo hiện tại.

Trên thực tế hiện tại ở Hoa Lục/VN người dân đã đang nhận ra tính cách tuyên truyền bịp bợm của hai đảng TC/VC mạo nhận danh nghĩa nhân dân Hoa Lục/VN vì đảng không phải là nhân dân, và họ đã hiểu rõ vai trò thực sự của quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, chứ không phải để bảo vệ đảng TC/VC. Như thế là cả hai quân đội Hoa Lục/VN đang đối diện với những thử thách nghiêm trọng của nhân dân Hoa Lục/VN dành cho quân đội.

Sự ngưỡng mộ và kỳ vọng của nhân dân Hoa Lục/VN dành cho quân đội Hoa Lục/VN là chỉ khi nào quân đội không còn làm công cụ tay sai cho đảng TC/VC và chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng cộng sản cầm quyền chứ không phải phục vụ cho những lợi ích của nhân dân Hoa Lục/VN. Sự kỳ vọng chính đáng của nhân dân Hoa Lục/VN đối với quân đội như vậy mà những người cầm quyền lãnh đạo đảng TC/VC lại cho rằng đó là “sự kỳ vọng của những thế lực thù nghịch” khi nhân dân Hoa Lục/VN chỉ muốn quân đội Hoa Lục/VN thực sự trở lại là của quốc gia, dân tộc, chứ không phải là của đảng TC/VC dựa theo lời dạy của Đảng Trưởng Mao.

Mời xem Video: Tiết lộ động trời của Thiếu tướng CA Trương Giang Long khẳng định Trung Quốc cài cắm hàng trăm lãnh đạo nằm trong chính quyền Việt NamMặc dù cả hai đảng TC/VC đã đang cố gắng hết sức kiềm giữ hai quân đội Hoa Lục/VN ở nguyên trạng không thể bàn cãi, không thể thay đổi-do từ những tác động bên ngoài hay do tự chuyển hoá bên trong-cả hai quân đội Hoa Lục/VN phải đối diện với lương tri con người của chính mình và lương tâm dân tộc của nhân dân, cả hai quân đội không thể nào cứ mãi u mê bám víu vào cái hào quang chiến thắng ở quá khứ huyền thoại có nhiều tính chất tuyên truyền hư ảo của đảng TC/VC; ngược lại, quân đội Hoa Lục/VN phải sớm tự nhận ra tính cách độc lập của quân đội đối với các đảng phái chính trị để không bị trói buộc bởi đảng TC/VC khi đất nước Hoa Lục/VN được mở rộng dân chủ hoá và hiện đại hoá toàn diện./.

Nguyễn Thành Trí,
Sài Gòn 26/4/2015

* Tác giả gửi tới VANEWS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad